​CEO1Month

ขอแสดงความยินดีกับ คุณณัฐภาส เนื่องเจริญ ผู้ชนะโครงการ CEO for One Month ประจำประเทศไทย ปี 2018

Adecco ประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ คุณณัฐภาส เนื่องเจริญ ว่า​ที่​บัณฑิต​จาก​คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา​ลงกรณ์​ม​หาวิทยาลัย​ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะโครงการ CEO for One Month ประจำประเทศไทย ประจำปี 2018

Continue reading “ขอแสดงความยินดีกับ คุณณัฐภาส เนื่องเจริญ ผู้ชนะโครงการ CEO for One Month ประจำประเทศไทย ปี 2018”

หัวหน้าแบบไหนที่ลูกน้องคนไทยอยากทำงานให้

[ผลสำรวจ] หัวหน้าแบบไหน ที่ลูกน้องคนไทยอยากทำงานให้

Adecco ประเทศไทย จัดทำการสำรวจเรื่อง “หัวหน้าแบบไหนที่ลูกน้องคนไทยอยากทำงานให้”กับพนักงานคนไทยจำนวน 2,076 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 Generation ในหลายธุรกิจ และระดับชั้นของตำแหน่งงานที่แตกต่างกัน ซึ่งเราเคยเขียนแนะนำไปในบล็อกตอนที่แล้ว

Continue reading “[ผลสำรวจ] หัวหน้าแบบไหน ที่ลูกน้องคนไทยอยากทำงานให้”

สรุปเนื้อหา สัมมนาสร้างแรงบันดาลใจในสายอาชีพ จากงาน กะเทาะเปลือก เด็กจบใหม่ ครั้งที่ 2

เชื่อไหมว่า 30 เมษายน ของทุกปี Adecco กว่า 50 ประเทศทั่วโลก พร้อมใจกันจัดงานช่วยบัณฑิตจบใหม่ให้พร้อมก้าวสู่โลกของการทำงาน เป็น CSR ช่วยสังคมในยามเศรษฐกิจตกต่ำ

way2work-01

งานกะเทาะเปลือกเด็กจบใหม่ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเพื่อช่วยแนะนำ แนะแนวให้เด็กจบใหม่ได้รู้ศักยภาพในการทำงาน ความสนใจ ความถนัดของตนเอง รู้ว่าตัวเองชอบอะไร มีที่มาจากปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการว่างงานของประเทศสเปน ทำให้ Adecco กว่า 50 ประเทศทั่วโลก ยึดเอาวันที่ 30 เมษายน เป็นวันที่รณรงค์แนะนำการค้นหางานสำหรับเด็กจบใหม่ เพื่อให้เด็กจบใหม่มีงานทำ ดังนั้น Adecco ทั่วโลกต่างจัดกิจกรรมในวันที่ 30 เมษายนอย่างพร้อมเพรียงกันนั่นเอง

Continue reading “สรุปเนื้อหา สัมมนาสร้างแรงบันดาลใจในสายอาชีพ จากงาน กะเทาะเปลือก เด็กจบใหม่ ครั้งที่ 2”