[ผลสำรวจ] หัวหน้าแบบไหน ที่ลูกน้องคนไทยอยากทำงานให้

Adecco ประเทศไทย จัดทำการสำรวจเรื่อง “หัวหน้าแบบไหนที่ลูกน้องคนไทยอยากทำงานให้”กับพนักงานคนไทยจำนวน 2,076 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 Generation ในหลายธุรกิจ และระดับชั้นของตำแหน่งงานที่แตกต่างกัน ซึ่งเราเคยเขียนแนะนำไปในบล็อกตอนที่แล้ว

รอบนี้ เป็นผลสำรวจฉบับเต็ม เพราะหัวหน้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกน้องเลือกที่จะอยู่หรือไปจากองค์กร ดังนั้น คนที่เป็นหัวหน้า จึงควรให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ และปรับตัวเพื่อให้ลูกน้องมีกำลังใจในการทำงานและสามารถรักษาลูกน้องคนเก่งให้อยู่กับองค์กรไปนานๆ

Adecco

หัวหนŒ้าแบบไหนที่ลูกนŒ้อง ที่คนไทยอยากทำงานให้

หัวหน้าที่ลูกน้องคนไทยอยากทำงานให้

Gen X 1965 – 1980

  • มีความเป็นปัจเจกบุคคล
  • เน้นสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
  • ใจกว้าง ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
  • ชอบพัฒนาตนเอง

หัวหน้า Gen X

Gen Y 1981 – 1992

  • อารมณ์ร้อน
  • ล้มเลิกกลางคันได้ง่าย
  • ให้คุณค่ากับงานที่มีความหมาย

หัวหน้า Gen Y

Gen Z 1993 – ปัจจุบัน

  • คุ้นเคยกับเทคโนโลยี
  • ได้รับอิทธิพลจาก Social Media
  • ชอบที่จะได้รับการยอมรับจากสังคม

หัวหน้า Gen Z

เข้าไปดาวน์โหลดผลการสำรวจเรื่อง “หัวหน้าแบบไหนที่ลูกน้องคนไทยอยากทำงานให้”
ที่ https://adecco.co.th/th/knowledge-center/detail/what-kind-of-leader-do-thais-prefer-to-work-for