hTc Desire V ภร์ฬสม่ร์ธโฟณ 2 SIM ฆฮงหุ่ณกร๊ป๋ฮง [ภาคภาษาสก๊อย]

แรกเห็นหัวข้อกระทู้แปลกๆ ไม่ต้องตกใจครับ ลองเล่นสนุกๆกับรีวิว hTc Desire V ในภาคภาษาสก๊อยกันสักหน่อย โดยใช้ เว็บแปลภาษาสก๊อย

ส่วนใครที่อยากชมรีวิว (จริงๆ) ไปดูได้ที่ รีวิว – HTC Desire V แอนดรอยส์ 2 ซิม ดีไซน์เฉียบ ซึ่งรอบนี้ผมได้รีวิวร่วมกับ Thaiware Mobile

 

ส่วนบรรทัดต่อไปนี้เป็นการรีวิวภาษาสก๊อยโดยใช้เว็บไซต์แปลภาษาสก๊อย เอาสนุกๆนะครับ เพื่อความบันเทิง ส่วนเนื้อหาจริงๆผมรีวิวไว้ในหน้ารีวิวของ HTC Thailand

สำหรับใครธิ๊ฆ์กั๊ร์ฬมฮงห๊ษ์า Android SmartPhone ธิ๊ฆ์รฮงรับก๊รใช๊ง๊ณ 2 SIM แญกเฬอื่บ์ลงง๊ณแล๊เฬอื่บ์ลงส่วณฏัว หรืฮจ่มริ๊เบฮร์สำหรับคณภิเศษ hTc Desire V ม่ภร๊ฮมหณ๊๊จฮ 4 ณิ๊๊ว 480 x 800 pixels แล๊ภร์ฬเสิ๊ญง Beats Audio ภกภ๊ส๊ฎ๊ก ณ๊ำหณักแค่ 114 กรัม (ภร๊ฮมแบฏเฏฮริ๊่) ฏฮณณิ๊ถ๊๊ใครญั๊ขไฎ๊มืฮถืฮสม่ร์ธโฟณช๋ล๊ฎๆ 2SIM (รฮงรับ 3G 900 / 2100MHz) คืฮใช๊ง๊ณไฎ๊เช๋ภ๊๊ 3G ฆฮง AIS, TOT พ๊ก i-Fox, i-mobile ฮ๊ฮ ซิมณึงเป็ณ GSM ฮิ๊กฮัลเป็ณ GSM/CDMA ไฎ๊น๊

ใช๊ร๊บบปฏิบัฏิก๊ร Android 4.0 ฆับเคลื่ฮณฎ๊วญ CPU 1GHz แล๊ใช๊ง๊ณง่๊ญฎ๊วญ HTC Sense 4 มริ๊หณ่วญคว๊มจำ 4GB RAM 512MB เภิ่ม MicroSD ไฎ๊
ต่ 2SIM ฆฮง hTc Desire V ณิ๊ เป็ณแบบ Dual Standby ต่ไม๊ใช่ Dual Active จ่ฏ๊ฮงเฬืฮกเครืฮฆ่๊ญหลักก่ฮณ ฎังณั๊ณก๊รใช๊ data นั๊บ์ยก๊รเชื่ฮมฏ่ฮฮิณเธฮร์เณ็ฏ จ่ใช๊ง๊ณไฎ๊ธิ๊ล๊ซิม รวมปั๊บ์ยถึงก๊รธำ Personal HotSpot ฎ๊วญ

ฎ๊๊ณคว๊มบัลเธิง Beats Audio ก่ใส่ม่กั๊ผร๊บบเสิ๊ญง เชื่ฮมฏ่ฮกั๊ผแจ็ค 3.5 ม.ม. เช่ณเคญ กล๊ฮงฎ๊๊ณหร์ฬ 5MP ภร๊ฮม Auto Focus แล๊ LED Flash F2.8 แล๊เฬณส์ 34 ม.ม. ใช่ญ่ฮญซ๊ธิ๊ฆ์ไหณ ส่วณแบฏเฏฮริ๊่ 1650mAh โฮเคน๊ครับ ใครส่นใจสม่ร์ธโฟณสฮงซิม แน๊ณำเร่ย

เอาล่ะ อ่านแล้วปวดหัว ไปชมสเปคและคุณสมบัติ hTc Desire V จากเว็บไซต์ของ HTC ดีกว่าครับ