เด็กเล็กอายุเท่าไหร ถึงขึ้นเครื่องบินได้?

สายการบิน ประกาศ การเดินทางพร้อมกับเด็กเล็ก หรือทารก แรกเกิด (ตามระยะอายุวันที่กำหนด) ถึง 2 ปี โดยสารนั่งตักผู้ปกครอง เสียค่าธรรมเนียมโดยสารตามข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ขอยกตัวอย่าง นกแอร์ (สายการบินอื่น มี link ด้านล่าง)

นกแอร์ Nok Air

– เด็กทารกที่อายุต่ำกว่า 14 วัน บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้เดินทาง
– ผู้โดยสารเด็กทารก อายุตั้งแต่ 14 วัน แต่ไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง ต้องโดยสารบนตักของผู้ใหญ่ โดยผู้ใหญ่ 1 คนต่อเด็กทารก 1 คน ในการเดินทางเท่านั้น
– ผู้โดยสารอายุ 2 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 12 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางโดยลำพัง จำเป็นต้องมีผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีร่วมเดินทางด้วย โดยมีอัตราค่าโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่
– ผู้โดยสารอายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง สามารถเดินทางโดยลำพังได้ แต่ไม่สามารถพาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเดินทางด้วยกัน โดยมีอัตราค่าโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่
– ผู้โดยสารผู้ใหญ่ มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันเดินทาง สามารถพาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเดินทางด้วยกันได้

ผู้โดยสารเด็กใช้เอกสารใดในการเช็คอิน

– ผู้โดยสารอายุตั้งแต่ 14 วัน แต่ไม่ถึง 7 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง ใช้ใบสูติบัตรฉบับจริง หรือพาสปอร์ตในการเช็คอิน
– ผู้โดยสารอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง ใช้ใบสูติบัตรฉบับจริง หรือบัตรประชาชนเด็ก หรือพาสปอร์ตในการเช็คอิน
– ผู้โดยสารอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันเดินทาง ใช้บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตในการเช็คอิน

ขั้นตอนการจองที่นั่ง ในการเดินทางพร้อมเด็ก

– ผู้โดยสารอายุ 2 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 12 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง จะต้องทำการจองที่นั่งพร้อมกับผู้ใหญ่ที่เดินทางด้วยกันเท่านั้น โดยมีอัตราค่าโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่
– ผู้โดยสารอายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง ทำการจองที่นั่งได้ตามปกติ โดยมีอัตราค่าโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่

การเดินทางพร้อมเด็กทารก

ผู้ใหญ่เดินทางพร้อมเด็กทารกอายุตั้งแต่ 14 วัน แต่ไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง มีค่าธรรมเนียมนกอินแฟนต์ (Nok Infant) 300 บาทต่อเที่ยวบิน โดยสงวนสิทธิ์เด็กทารก 1 ท่านนั่งโดยสารบนตักของผู้ใหญ่ 1 ท่าน โดยนกแอร์จะทำการเก็บค่าธรรมเนียมนกอินแฟนต์ (Nok Infant) ส่วนสายการบินอื่นๆ ตรวจสอบจากต้นทาง – ปลายทาง ราคาไม่เท่ากัน แต่ประมาณ 3 – 5 ร้อยบาท

อายุการเดินทางของเด็กทารก

Thai Smile เริ่มต้นที่เด็กทารก อายุ 7 วัน

Nok Air เริ่มต้นที่เด็กทารก อายุ 14 วัน

Air Asia เริ่มต้นที่เด็กทารก อายุ 9 วัน

Thai Lion Air เริ่มต้นที่เด็กทารก อายุ 8 วัน

นอกจากนี้ สายการบิน Bangkok Airways มีบริการให้ผู้โดยสารเด็กเดินทางเพียงลำพัง

อายุ 6 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี บริบูรณ์ นับจากวันเดินทาง เดินทางเพียงลำพัง โดยไม่มีผู้ปกครองโดยสารไปด้วย
– ไม่สามารถจองผ่านเว็บได้

รายละเอียดเอกสารในการดำเนินการสำรองที่นั่ง มีดังนี้

  • รายละเอียดหนังสือเดินทางและวันเกิด (วันเกิด) ของเด็ก
  • ชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่พาเด็กไปที่สนามบินและระบุความสัมพันธ์ของพวกเขากับเด็ก
  • ชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่มารับเด็กที่ปลายทางและระบุความสัมพันธ์ของพวกเขากับเด็ก

สำหรับเด็กอ่อน สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ส มีเปลเด็กให้ด้วย (บางเที่ยวบิน บางประเภทของเครื่องบินโดยสาร) รายละเอียด

รายละเอียด การเดินทางพร้อมเด็กทารก สายการบิน นกแอร์ (Nok Air) ดูที่นี่

รายละเอียด การเดินทางพร้อมเด็กทารก สายการบิน ไทยสไมล์ (Thai Smile) ดูที่นี่

รายละเอียด การเดินทางพร้อมเด็กทารก สายการบิน ไทยแอร์เอเซีย (Air Asia) ดูทีนี่

รายละเอียด การเดินทางพร้อมเด็กทารกสายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ (Thai Lion Air) ดูที่นี่

รายละเอียด การเดินทางพร้อมเด็กทารกสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways) ดูที่นี่