มองการตลาดดิจิตอลจากงาน Marketing Day : Marketing in a Digital Era ภาคบ่าย