May 22, 2022

online marketing

หลายๆคนที่สนใจการตลาด คงจะชอบอ่านกรณีศึกษาการตลาดจากเมืองนอก ที่มีอยู่หลากหลาย แต่ถ้าใครชอบอ่าน case study การตลาดของสินค้าในเมืองไทย คงจะรู้ว่า ทุกมหาวิทยาลัยมีวิชาและเนื้อหาการตลาดที่ให้นักศึกษาวิเคราะห์การตลาดของผลิตภัณฑต่างๆ ซึ่งหลายๆคนก็อ่าน BrandAge, Positioning, E-Commerce เหมือนผม วันนี้เลยอยากแนะนำเพราะทางวิชาการตลาด CMMU มีเว็บไซต์ที่ผมชอบมาก...
%d bloggers like this: