Tag: AirPay Shopee

July 11, 2020 0

ช้อปปี้เผยโควิด-19 กระตุ้นการชำระเงินผ่านช่องทางดิจิทัลเติบโต ส่งผลต่อเนื่องไทยก้าวสู่สังคมไร้เงินสดตอบรับยุคนิวนอร์มัล

By yokekung

ช้อปปี้เผยโควิด-19 กระตุ้นการชำระเงินผ่านช่องทางดิจิทัลเติบโต ส่งผลต่อเนื่องไทยก้าวสู่สังคมไร้เงินสดตอบรับยุคนิวนอร์มัล กว่า 60% ของผู้ใช้งานที่เลือกชำระด้วยช่องทางดิจิทัลเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ แต่ในขณะเดียวกันพบการเติบโตของผู้ใช้งานในกลุ่มวัย 50 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน