[How To] วิธีสลับเครื่อง iOS / Android เพื่อใช้งาน Insta360 ONE

Insta360 ONE with FlowState

Insta360 ONE มาพร้อมพอร์ต Lightning แบบ Pop-Up สามารถเสียบใช้งานกับ iOS ก็คือ iPhone / iPad ได้เลย โดยใช้งานผ่านแอพ Insta360 ONE – FlowState ได้ทันที ซึ่งถ้าเราใช้ Android จะต้องใช้ Adaptor แปลง แต่ทีนีี้ ไม่ใช่แค่ Adaptor แปลงแล้วจบน่ะสิ เพราะมันจะต้อง Switch iOS กับ Android ด้วย

** บทความนี้ ได้รับสินค้ามารีวิว แบบยืมใช้งาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้น ผู้เขียนจึงบอกเล่าจากการใช้งานในช่วง 2 เดือน ชอบหรือไม่ชอบก็บอกตรงๆ จากการใช้งาน **

Continue reading http://[How%20To]%20วิธีสลับเครื่อง%20iOS%20/%20Android%20เพื่อใช้งาน%20Insta360%20ONE