Yokekung World

บอกต่อเล่าเรื่อง ไอที มือถือ 4G การตลาด หางาน การเลี้ยงลูก และครอบครัว

Tag: กล้อง 360 องศา

ชอบ / ไม่ชอบ กล้อง 360 “Insta360 ONE” หลังใช้งาน 2 เดือน

** บทความนี้ ได้รับสินค้ามารีวิว แบบยืมใช้งาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้น ผู้เขียนจึงบอกเล่าจากการใช้งานในช่วง 2 เดือน ชอบหรือไม่ชอบก็บอกตรงๆ จากการใช้งาน ** ได้รับกล้องมาทดสอบ ใช้งาน 2